Privacyverklaring IPARC bv

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door INTERNATIONAL PLATFORM FOR ART RESEARCH AND CONSERVATION (afgekort IPARC) BV met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Vekestraat 29B/14 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0808.683.357.

IPARC is te contacteren op info@iparc.eu.

Waarvoor worden uw gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt om een antwoord te kunnen bieden op uw vragen omtrent onze diensten en in het kader van het beheer van de contractuele relatie tussen uzelf en IPARC.

De gegevens worden verwerkt op basis van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, dan kunnen wij u geen antwoord bieden op de vragen omtrent onze diensten en kan, desgevallend, geen gebruik worden gemaakt van onze diensten of kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd.

U heeft in ieder geval het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken.

Waar komen uw gegevens vandaan?

Wij verwerken de gegevens die u aan ons verschaft.

Aan wie maken wij uw gegevens over?

Uw gegevens worden meegedeeld aan derden waarmee een overeenkomst werd gesloten.

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van twee (2) jaar.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Overeenkomstig de wetgeving, kan u inzage krijgen in de gegevens. Onjuiste gegevens worden verbeterd op uw verzoek.

Hiertoe richt u een aanvraag aan de office manager op officemanager@iparc.eu, vergezeld van een kopij van uw identiteitsbewijs (voor- en achterkant).

U kan zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden. Hiertoe kan u dit vakje aankruisen.

Als u geen (of niet langer) publiciteit van ons wenst te ontvangen, klik dan hier.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van de toestemming die u ons daarvoor heeft gegeven, dan heeft u het recht om bepaalde gegevens te wissen. U heeft tevens het recht om de verwerking van bepaalde gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

U heeft het recht om uw gegevens te verkrijgen of om ze over te dragen aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke. Gelieve aan te duiden of u de gegevens wenst te ontvangen en aan wie u wenst dat wij ze overdragen.

Vragen of klachten?

Indien u vragen of bemerkingen heeft, kan u contact opnemen met ons op volgend emailadres info@iparc.eu.

Mocht u klachten hebben, dan kan u de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren op:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be