Expertise

Vandaag vragen aanbestedingen van monumenten en interieurs veelal om een multidisciplinaire totaal-aanpak. Elke kunsttak wordt bij IPARC vertegenwoordigd door een senior conservator die kan aansturen en tevens de eindverantwoordelijkheid draagt. Op die manier worden kwaliteit en methodologie (eigen aan de discipline in kwestie) gegarandeerd maar kan er door de structuur ook uitwisseling zijn van know-how en best practices tussen de disciplines onderling.

Multidisciplinariteit

Instellingen, structuren en organisaties hebben soms geen toegang tot de wetenschappelijke ontwikkelingen en innovaties op vlak van beeldvorming en microscopie omwille van budgettaire redenen.

IPARC wil economisch duurzame wetenschappelijke innovatie brengen naar professionals die betrokken zijn bij de studie, het onderzoek, de evaluatie en de conservatie/restauratie van kunstvoorwerpen.

Het resultaat van deze onderzoeken kan echter ook toegepast worden voor de publieks- en educatieve werking door deze te integreren in apps, zodat ook het draagvlak en de interesse voor conservatie- en restauratieprojecten toeneemt.

De onderstaande technieken kunnen ingezet worden voor het (voor-)onderzoek, de vaststelling van schadebeelden en de documentatie van kunstvoorwerpen en kunnen zowel uitgevoerd worden in het IPARC-lab als in situ.

Kennisuitwisseling

De multidisciplinaire structuur maakt dat een gediversifieerd (project)team kan samenwerken onder supervisie van senior restauratoren, maar werd ook opgezet met de specifieke intentie om kennisuitwisseling te bevorderen- van cruciaal belang in een sector die gedreven wordt door know-how en constante technologische evolutie.

Om die reden fungeert IPARC ook als stageplaats voor de masteropleidingen in binnen-en buitenland en als leer- en praktijkplek voor masters in de restauratie-conservatie van kunstvoorwerpen.

Transparantie

Op die manier kunnen grote projecten, waarbij diverse disciplines gevraagd worden, methodisch en gestructureerd uitgevoerd worden met een transparante kosten-batenstructuur en duidelijke juridische en financiële kaders.

Bovendien biedt IPARC de opdrachtgever de garantie van continuïteit en fall back, waardoor deadlines (van inhuldigingen of openingen van tentoonstellingen, beschikbaarheid van subsidies) niet in het gedrang komen.

Werkprincipes

Elke partner beheert zijn eigen projectenpalet in de daartoe voorbehouden atelierzone. De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van oplevering wordt steeds gegarandeerd door de betrokken senior conservator, die ook de continue opvolging en begeleiding verzorgt van andere medewerkers die mogelijk mee aan hetzelfde project werken. Niettegenstaande er heel bewust ruimte is voor uitwisseling van ideëen en behandelingsopties ligt de eindbeslissing bij de partner-conservator, die hierover overleg pleegt met de opdrachtgever en de bevoegde overheidsinstantie.

De werkzone wordt tijdens de volledige behandeling steeds zo zuiver mogelijk gehouden en alle behandelingen en gebruikte producten en instrumenten worden gedocumenteerd.

Voor projecten in–situ geldt een vergelijkbare werkwijze waarbij bijkomend aandacht is voor de samenwerking met andere aannemers op de werfplek. Er wordt een werfdagboek bijgehouden waarin alle aanwezigen genoteerd staan en alle handelingen van elke dag worden omschreven.

De werkplaats –mogelijk op een stelling- wordt steeds geordend gehouden, en alle veiligheidsnormen in acht genomen.

Verscheidene producten worden in eigen atelier vervaardigd en nieuwe ontwikkelingen worden steeds op de voet gevolgd via desk research, bijscholing en gespecialiseerde vorming. IPARC maakt enkel gebruik van producten uit de EU en opteert steeds voor de meest duurzame oplossing.

In het dossier worden alle onderzoeken en behandelingen uitvoerig beschreven en gedocumenteerd aan de hand van tekeningen en/of foto’s, die digitaal worden verwerkt in functie van het eindrapport.